• An Angel’s fund where investors and startups grow together through engaged investments.

Pod pokličkou Grouportu, díl 6.

Pod pokličkou Grouportu, díl 6.

EN/

Hi Honza, how are you?

Hi, I always say that everyone is as they deserve, so I'm fine. :)

 

How do you work as a company in the current state of emergency?

Well, I'm not so good. :) We are locked in home offices. In the office, we sometimes show up to sign something, for an urgent meeting, but otherwise, we solve everything via a computer. This kills me as a social person, but it has to be that way.

 

Do you see more advantages or more disadvantages in moving to an online space?

I see both there. As I described, I prefer personal contact, but connecting with someone through Zoom is much more effective. It saves time. Now we communicate with startups from all over Europe, which is a plus. We suddenly have access to new projects that we otherwise wouldn't have. What I value worse is the possibility of recognizing the "chemistry" of the team, which you won't estimate so much through Zoom and which is extremely important. We invest primarily in startups that are in the early stages. In such a period, the team is essential, and we need to learn how to get to know the teams better without seeing them in person.

 

What do you think the current situation of angel investing in the Czech Republic looks like?

We are still at the beginning. From my point of view, covid didn't help much. At least it didn't help to convince the new business angels. It is understandable. People didn't know what would happen, so they'd rather kept the money than start something new. It's a shame. I think right now is the right time for innovation, new projects that adapt to a new standard. But such projects will not arise without the capital to support them.

 

Are there enough interesting projects on the market, or has the situation calmed down a bit?

I have a feeling that not many Czech projects are increasing. But maybe it is my subjective opinion, which is influenced by the fact that we have opened up to the whole of Europe and there are now more foreign projects. Maybe it has to do with the previous answer and the lack of capital here. It's a stalemate. The founders don't see the capital and potential investors, in turn, don't see the success stories of the projects. I believe that it will shift, probable inflation should help, but it is a long-distance run.

 

Do you perceive any influence of covid on what startups are on the market? Are there more opportunities to invest in the healthcare sector?

Healthcare is an interesting area. In our last three investment workshops, to which we only invite projects that we are seriously interested in, we had three of the six projects in the field of healthcare, so there are many of them. Interestingly, none of them respond to covid but solve other problems. In general, healthcare is a very interesting area that we want to focus on in the future.

 

You have recently invested in HoloMe and BikeFair. What companies do you have in mind next?

Our goal is to invest in at least three more companies by the middle of the year. We have a few projects here, with which we have very advanced negotiations and we are just adjusting the conditions. You can look forward to announcing your next investment soon.

 

Do you plan any interesting events for this year?

We are already planning the 3rd Engaged Investments Conference in the autumn. We want to build on the successes of previous years and take great action again. I firmly hope that it will be a physical meeting, which I am looking forward to. Besides, we have chosen a partnership with SWC for this year, which will take the conference to a completely different level.

 

Great! Thank you for your answers & have a nice day! :)

Thank you! 

 

 

 

CZ/

 

Ahoj Honzi, jak se máš? 

Ahoj, vždycky říkám, že každý se má tak, jak si zaslouží, takže se mám dobře. :) 

 

Jak fungujete jako firma v rámci aktuálního nouzového stavu?

Tak zas tak dobře se nemám. :) Jsme zavření doma na home officech. V kanceláři se občas mihneme něco podepsat, na urgentní meeting, ale jinak všechno řešíme přes počítač. Což mě jako společenského člověka ubíjí, ale jinak to prostě nejde. 

 

Vidíš v přesunu do onlinu spíše plusy, nebo převládají mínusy?

Vidím tam obojí. Jak jsem popsal, já preferuji osobní kontakt, ale spojit se s někým přes Zoom je mnohem efektivnější, šetří to čas. Bavíme se teď se startupy z celé Evropy, což je plus. Máme najednou přístup k novým projektům, které bychom jinak neměli. Co se mi naopak hodnotí hůře je „chemie" týmu, kterou přes Zoom tolik neodhadneš a která je nesmírně důležitá. Investujeme primárně do startupů, které jsou v rané fázi. V takovém období je tým klíčový, a my se musíme naučit, jak týmy lépe poznat, aniž bychom se s nimi viděli osobně.  

 

Jak podle tebe vypadá současná situace andělského investování v ČR? 

Jsme pořád na začátku. Covid tomu z mého pohledu moc nepomohl, minimálně nepomohl k přesvědčení nových business andělů. Je to pochopitelné. Lidé nevěděli, co bude, a tak peníze raději drží, než aby se pouštěli do něčeho nového. Je to škoda. Myslím, že právě teď je ta správná doba pro inovace, nové projekty, které se přizpůsobí v novému standardu. Takové projekty ale nevzniknou bez toho, aniž by tady byl kapitál, který je podpoří.

 

Je dostatek zajímavých projektů na trhu, nebo situace trošku utichla?

Mám pocit, že nepřibývá moc českých projektů. Možná je to ale můj subjektivní názor, který je ovlivněn tím, že jsme se otevřeli celé Evropě a zahraničních projektů je teď více a více. A možná to souvisí i s tou předchozí odpovědí a tím, že tady chybí kapitál. Je to taková slepice, vejce. Zakladatelé nevidí kapitál a potenciální investoři zase ty success stories projektů, na základě kterých by investovali. Věřím, že se to bude posouvat, pravděpodobná inflace by to měla ještě trochu nakopnout, ale je to běh na dlouho trať.

 

Vnímáte nějaký vliv covidu na to, jaké startupy jsou na trhu? Objevuje se více příležitostí pro investory v oblasti healthcare?

Heatlhcare je zajímavá oblast. Na našich posledních třech investičních workshopech, na které zveme jen projekty, o které máme vážný zájem, jsme měli z šesti projektů tři z oblasti healthcare, takže s těmi se skutečněcroztrhl pytel. Zajímavé ale je, že ani jeden z nich nereaguje na covid, ale řeší jiné problémy. Obecně je healthcare velmi zajímavá oblast, do které se snažíme proniknout a na kterou se chceme i v budoucnosti soustředit. 

 

Nedávno jste investovali do HoloMe a BikeFair. Jaké společnosti máte v hledáčku dál?

Našim cílem je zainvestovat do poloviny roku ještě minimálně další tři společnosti. Máme tady pár projektů, se kterými máme velmi pokročilé jednání a už jen ladíme podmínky. Brzy se můžete těšit na oznámení další investice. 

 

Plánujete na letošní rok nějaké zajímavé akce?

Klasicky na podzim plánujeme už 3. ročník Engaged Investments Conference. Chceme navázat na úspěchy z minulých let a udělat zase velkou akci. Pevně doufám, že to už bude fyzické setkání, na které se opravdu těším. Navíc jsme pro letošní ročník zvolili partnerství s SWC, což konferenci posune zase na úplně jiný level.

 

Super! Moc díky a krásný den!

Taky díky.

Back

Nahoru